Kempers & Koppenol Contactgegevens

verkocht onder voorbehoud

Colinslandsedijk ONG

Tinte

Landelijk wonen met vrij zicht op de polder

Bouwkavels aan de Colinslandsedijk te Tinte

NOG 1 KAVEL BESCHIKBAAR !


Tinte
Tinte is een landelijk gelegen dorp op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten, nabij Brielle - tussen de stad Rotterdam en de badplaatsen Rockanje en Oostvoorne. Met de auto bent u in 10 minuten op het strand of in de duinen, en in 30 minuten in Rotterdam. Tinte is een bijzonder dorp, met een geschiedenis en evenementen zoals het jaarlijkse zomerfeest, en een centrale ligging tussen Brielle, Oostvoorne, Rockanje en Hellevoetsluis, met voorzieningen, winkels, scholen en openbaar vervoer.

Ligging
Op deze historische locatie in Tinte staat momenteel nog een woonhuis met de plaatselijke smederij. De vrij komende grond wordt gesplitst in twee percelen, in twee bouwkavels aan de Colinslandsedijk welke direct grenzen aan het landelijk gebied, met een weids vrij uitzicht en een gunstige zonligging.

Kavels
Een plek waar u zelf een vrijstaande woning kan laten bouwen, uw woondroom kan realiseren, met garage en/of een ruimte voor hobby of werken aan huis. Met een zonnige vrij gelegen tuin van waaruit u kilometers ver kan kijken ..… met rust en een ruimtelijk luxe gevoel.

Kavel 1 circa 452 m2 Prijs € 202.000,00 vrij op naam
Kavel 2 circa 467 m2 Prijs € 218.000,00 vrij op naam VERKOCHT

Voor informatie neemt u contact op met Kempers & Koppenol Makelaardij B.V. , kantoor Hellevoetsluis 0181-312669 info@kemperskoppenol.nl , en vraag naar Huib Koppenol.Kavelpaspoort

Voor de bestemmingsregels verwijzen wij u naar het bestemmingsplan ‘Westvoorne Colinslandsedijk 27’ en de plankaart behorende bij het bestemmingsplan. Onderstaand een uittreksel van de bestemmingsregels.


Wonen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen daaronder begrepen beroepsmatige activiteiten en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen en water.

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. gebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. de voorgevel van hoofdgebouwen wordt over een lengte van ten minste 40% van de voorgevel in of op een afstand van ten hoogste 5 m van de naar de openbare weg gekeerde bestemmingsgrens gebouwd;
c. het totaal aantal woningen bedraagt ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' ten hoogste het aangegeven aantal woningen per bouwvlak;
d. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en bouwhoogte; respectievelijk 4 en 10 meter;
e. erfbebouwing wordt ten minste 1 m achter de voorgevelrooilijn gebouwd;
f. de goothoogte van erfbebouwing, geen overkappingen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m;
g. de bouwhoogte van erfbebouwing, geen overkappingen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m;
Onder erfbebouwing wordt verstaan: aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen.
h. hoofdgebouwen worden ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' vrijstaand gebouwd, waarbij:
1. het gezamenlijk oppervlak van gebouwen en overkappingen per bouwperceel ten hoogste 150 m² bedraagt; deze oppervlakte mag worden vergroot tot ten hoogste 400 m², met dien verstande dat het totale grondoppervlak van gebouwen en overkappingen niet meer bedraagt dan 35% van het totale oppervlak van de bij de woning behorende gronden met de bestemming 'Wonen';
2. de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt ten minste 3 m;
3. in afwijking van het bepaalde in lid 4.2.1 onder g bedraagt de bouwhoogte van erfbebouwing, geen overkappingen zijnde, ten hoogste 6 m, indien de afstand tot de zij- en achterperceelgrens ten minste 3 m bedraagt.
i. de goothoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakkapellen en dakopbouwen, met dien verstande dat:
1. de breedte van dakkapellen aan de voor- of zijkant van het hoofdgebouw ten hoogste 70% van het dakvlak bedraagt;
2. de breedte van dakkapellen aan de achterzijde van het hoofdgebouw gelijk mag zijn aan de breedte van het dakvlak;
3. de breedte van dakopbouwen gelijk mag zijn aan de breedte van het dakvlak;
j. de hoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt 1,25 m;
k. de hoogte van erfafscheidingen elders bedraagt 2 m;
l. de hoogte van toegangshekken/-palen als onderdeel van de erfafscheiding bedraagt ten hoogste 2,5 m over een breedte van ten hoogste 4 meter;
m. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, bedraagt ten hoogste 6 m.

Specifieke gebruiksregels
Ten aanzien van het gebruik gelden de volgende regels:
a. zelfstandige bewoning van vrijstaande bijgebouwen is niet toegestaan;
b. beroepsmatige activiteiten en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan, met dien
verstande dat:
1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
2. het oppervlak in gebruik voor beroepsmatige activiteiten of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten van hoofdgebouwen en bijgebouwen, ten hoogste 50 m² bedraagt;
3. ten behoeve van de activiteiten wordt voorzien in aanvullende parkeergelegenheid;
4. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
5. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd aan de kleinschalige bedrijfsmatige activiteit gerelateerde en daaraan ondergeschikte detailhandel;
c. paardenbakken zijn niet toegestaan.

Tuin
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen, alsmede voor water en parkeervoorzieningen. Parkeren op eigen terrein.
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde,
worden gebouwd;
Onder bouwwerk wordt verstaan: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
b. de hoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt 1,25 m;
c. de hoogte van erfafscheidingen elders bedraagt 2 m;
d. de hoogte van toegangshekken/-palen als onderdeel van de erfafscheiding bedraagt ten hoogste
2,5 m over een breedte van ten hoogste 4 meter.
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.